Rozdanie na platformie Facebook – LINK
Rozdanie na platformie Instagram – LINK

REGULAMIN ROZDANIA „Wygraj LEAD 300″

I. Postanowienia ogólne
1.1. Rozdanie organizowane jest pod nazwą „Wygraj LEAD 300″ – na platformie Facebook oraz Instagram.
1.2. Organizatorem rozdania jest grywalnie.pl.
1.3. Partnerem i fundatorem nagród (12 sztuk LEAD 300) jest firma Genesis – na platformie Facebook [6 sztuk] oraz Instagram [6 sztuk].
1.4. Rozdanie trwa od 24.06.2023 r. do godziny 23:59 dnia 30.06.2023 r.
1.5. Rozdanie organizowane jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej. Dostarczanie nagród odbywa się wyłącznie na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
1.6. Biorąc udział w rozdaniu, Uczestnik oświadcza, że zapoznał się z niniejszym Regulaminem i w pełni go akceptuje.
II. Warunki uczestnictwa w rozdaniu
2.1. Wykonanie poleceń zawartych w opisie rozdania (na platformie Facebook oraz Instagram.)
2.2. Organizator zastrzega sobie prawo do wykluczenia z udziału w rozdaniu osób, które nie przestrzegają postanowień Regulaminu.
2.3. Udział w rozdaniu i podanie danych związanych z udziałem jest całkowicie dobrowolne.
2.4. Nagrody możliwe do wygrania w rozdaniu nie są objęte naprawą gwarancyjną.
2.5. Każdy uczestnik może wziąć udział w rozdaniu na platformie Facebook oraz Instagram. W przypadku wygrania na obu platformach otrzyma tylko jedną sztukę LEAD 300. W takiej sytuacji zostanie ogłoszony dodatkowy zwycięzca na miejsce tej osoby, na portalu zdublowanym.
III. Zasady przyznawania i wydawania nagród w rozdaniu
3.1. Wybranie zwycięzcy rozdania nastąpi w ciągu 3 dni po dniu zakończenia rozdania (03.07.2023 r., 21:00/23:59).
3.2. W rozdaniu zostaną uwzględnione tylko Zgłoszenia zgodne z postanowieniami niniejszego Regulaminu.
3.3. Zwycięzcy rozdania zostaną ogłoszeni na profilu Grywalnie (na platformie Facebook [6 osób] oraz Instagram [6 osób]).
3.4. Zwycięzcy proszeni są o podanie w ciągu 48 godzin od ogłoszenia wyników, niezbędnych danych (Imię, Nazwisko, adres korespondencyjny, e-mail, nr tel., wybrany kolor LEAD 300) do wysyłki (kurierem) nagrody na adres kontakt@grywalnie.pl
3.5. Po zebraniu wszystkich danych i przesłaniu ich przez Organizatora do Fundatora, Fundator ma 5 dni roboczych na wysyłkę.
3.6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości dostarczenia nagrody z przyczyn nieleżących po stronie Organizatora.
3.7. Zdobywca nagrody w rozdaniu nie może żądać wymiany nagrody na jej równowartość
pieniężną ani na nagrodę innego rodzaju.
3.8. Dla uniknięcia wątpliwości Organizator oświadcza, że serwis Facebook oraz Instagram nie ma nic wspólnego z organizacją rozdania, które to rozdanie organizowane jest wyłącznie przez Organizatora.
IV. Ochrona danych osobowych
4.1. Dane osobowe Uczestników rozdania będą przetwarzane zgodnie z przepisami ustawy
z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą
elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204, z późn. zm.), a także Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, na potrzeby przeprowadzenia rozdania, oraz dostarczenia i realizacji nagród, a także w celu publikacji listy nagrodzonych Uczestników.
4.2. Administratorem danych osobowych w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t. jedn. Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 z późn. zm.)
przetwarzanych w ramach niniejszego rozdania jest Organizator. Uczestnicy rozdania mają
prawo wglądu do treści swoich danych osobowych oraz ich poprawiania. Prawo to może być
wykonywane poprzez przesłanie odpowiedniego wniosku w formie pisemnej na adres
Organizatora.
4.3. Dane osobowe podane w trakcie realizacji wygranej są traktowane, jako poufne i nie są widoczne dla osób nieuprawnionych.
4.4. Uczestnicy rozdania mają prawo dostępu do danych, sprostowania, usunięcia lub
ograniczenia przetwarzania. Prawo to może być wykonywane poprzez przesłanie odpowiedniego wniosku w formie pisemnej na adres Organizatora.
4.5. Podanie przez Uczestnika swoich danych osobowych jest dobrowolne, choć konieczne do wzięcia udziału w rozdaniu.
4.6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za podanie przez uczestnika rozdania niewłaściwego adresu, lub innych danych uniemożliwiających jego identyfikację.
4.7. Organizator nieudostępniania danych osobowych innym podmiotom aniżeli upoważnionym na podstawie właściwych przepisów prawa.
4.8. Dane osobowe przetwarzają osoby wyłącznie upoważnione przez Organizatora.
4.9. Uczestnik ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec dalszego przetwarzania, a w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych do jej wycofanie. Skorzystanie prawa cofnięcia zgody nie ma wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce do momentu wycofania zgody.
4.10. Po zakończeniu rozdania nie później jednak niż w terminie 90 dni od jego
zakończenia wszelkie dane uczestników, którzy wzięli udział w rozdaniu, zostaną poddane anonimizacji.
V. Postanowienia końcowe
5.1. Organizator zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w Regulaminie w czasie trwania
rozdania, jedynie w przypadku ważnych przyczyn dotyczących Organizatora lub przeprowadzanego
rozdania, przy czym zmiana taka nie może wpływać negatywnie na prawa lub obowiązki
Uczestnika rozdania.
5.2. Zasady przeprowadzania rozdania określa wyłącznie niniejszy Regulamin. Wszelkie materiały promocyjno-reklamowe mają charakter wyłącznie informacyjny.
5.3. Postanowienia niniejszego Regulaminu podlegają przepisom prawa polskiego. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy kodeksu cywilnego oraz  innych ustaw.
5.4. Uczestnicy ponoszą pełną odpowiedzialność za zgodność z prawdą danych podanych w związku z rozdaniem.
5.5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki podania przez Uczestnika nieprawdziwych danych lub danych innej osoby.
5.6. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność odbioru nagrody z przyczyn leżących po stronie zwycięzcy rozdania.

ZABRONIONE JEST kopiowanie zdjęć, grafik oraz tekstu (w całości lub w części) BEZ ZGODY właściciela i administratora strony – NOTA PRAWNA.

Subscribe
Powiadom o

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments